Biografi

Dan Jonsson, född 1954, har i mer än trettio år studerat och analyserat samhällets strukturer från insidan av näringsliv och organisationer. I en ständig dialog med medarbetare, leverantörer, kunder och medmänniskor i allmänhet, både i Sverige och internationellt, i kombination med en bred nyfikenhet för skriftställare som Karl Marx, Ernst Wigforss, George Henrik von Wright, Simone de Beauvoir, Per Anders Fogelström och Hernando de Soto, för att bara nämna några, skapades förutsättningar för tankegångar och slutsatser som på flera sätt skiljer sig från de traditionella.

Dagens industriländer i allmänhet och Sverige i synnerhet har mycket goda förutsättningar för ekonomisk och social utveckling i generationer framåt. Men det kommer att krävas radikala politiska ingrepp. Människans framtid går att förändra genom viljan. 

Redovisningen inleds med individens förhållande till systemen (Karriärstegen) till att beskriva systemens förhållande till individen (Selekteringsprocessen). Det marknadsekonomiska systemet diskuteras (Den ekonomiska energiteorin) innan individen, systemen och marknadsekonomin sammanförs till en större helhet (Samtal i Hagaparken). Därefter fördjupas några grundläggande frågeställningar (Betraktelsen) innan konsekvenserna för den enskilda människan diskuteras (Individen) och en återkoppling sker till Selekteringsprocessen (Värderingar). Tjänsteeffektens långsiktiga konsekvenser diskuteras (Tjänsteeffekten) samt individens relation till massan utifrån ett totalitärt systems perspektiv (Massan). Sammanställningen Syntismen är en ideologisk syntes som utgår från hemsidans sammanställningar.

Karriärstegen har dessutom kompletterats med en ordlista (Ledarskapets ordlista) och en sammanställning av strategier och metoder (Strategier och metoder) i syfte att bredda och fördjupa läsarens förståelse.

Utbildning

Nationalekonomi                      20 p (30 hp)            Göteborgs universitet

Företagsekonomi                    40 p (60 hp)            Göteborgs universitet

Matematik                                20 p (30 hp)            Stockholms universitet

Fysik                                       40 p (60 hp)            Stockholms universitet

Miljövård                                  20 p (30 hp)            Göteborgs universitet

(högskolepoäng inom parentes)