FAQ – Frequently asked questions

Finns sammanställningarna på engelska?
I dagsläget finns endast Samtal om den ekonomiska energiteorin - Converse about the Economic energy theory översatt till engelska (finns tillgänglig i PDF-format på den engelska delen av denna hemsida).

Är sammanställningarna utgivna av något förlag?
Inte ännu. Det har förekommit diskussioner. Sverige är ett litet land och de ekonomiska riskerna med en utgivning har ansetts för stora. Och publiceringen av materialet över Internet har knappast ökat förlagens intresse.

Kommer ytterligare material att publiceras och i så fall när?
Det kan komma att bli aktuellt med engelska översättningar av valda delar men någon publiceringstidpunkt är inte bestämd.

Sammanställningarna är copyrightskyddade men kan både läsas och skrivas ut på Internet..!!
En avvägning har gjorts mellan de juridiska rättigheterna och sammanställningarnas allmänna värde. Enskilda personer ges härmed en möjlighet att läsa och skriva ut delar av materialet för privat bruk i syfte att stimulera samhällsdebatten.

Varför är så många begrepp på engelska? Materialet är trots allt skrivet på svenska för svenskar!
De allra flesta begrepp, framför allt i Karriärstegen, är hämtade direkt från verkligheten. Det har helt enkelt inte funnits någon anledning att försvenska metoder och begrepp som ”Management by enemies and friends” eller ”Borderline”. Dessutom blir arbetslivet alltmer internationellt. Vi får helt enkelt vänja oss vid att alltfler begrepp definieras med stöd av låneord.

Finns det några vetenskapliga belägg för den Ekonomiska energiteorin?
Delar av materialet, som teorin om utbud och efterfrågan eller fysikens energilagar är vetenskapligt väldokumenterade. Andra centrala begrepp, som enhetskostnaden och energikvotens betydelse för den marknadsekonomiska mognadsprocessen, är inte bekräftade i vetenskaplig mening. Läsaren bör därför förbehålla sig rätten att kritiskt värdera teorins slutsatser. Det bör understrykas att den Ekonomiska energiteorin är en teori och bör hanteras och analyseras i linje med det.

I flera av sammanställningarna förekommer det ordlistor. Varför saknas vissa definitioner i Ledarskapets ordlista?
Den sammanfattande ordlistan som redovisas på hemsidan är av mer ”allmän karaktär” varför flera fackuttryck som finns i de ”mindre” ordlistorna inte redovisas. Ledarskapets ordlista är i första hand relaterad till Karriärstegen och i andra hand till de övriga sammanställningar. Det kan, först om något år, komma att bli aktuellt med en komplett ordlista som innefattar hemsidans samtliga begrepp och uttryck.

Är Syntismen en etablerad politisk ideologi? Finns det en partiorganisation?
Sammanställningen Syntismen är ett politiskt programutkast som utgår från övriga sammanställningar på Predictums hemsida. Det finns ingen etablerad partiorganisation.