Lästips

Predictum (www.predictum.se) omfattar tretton sammanställningar (samt patenten AI och AII) redovisade på drygt 2000 sidor (varav ungefär hälften består av sammanställningen Ledarskapets Ordlista) vilka tillsammans bildar en samhällssyntes.

Hur kan man få en snabb överblick?
Sammanställningen Syntismen är en ideologisk syntes, ett politiskt programutkast som utgår från övriga sammanställningar på Predictums hemsida. Den inrymmer även referenser i syfte att underlätta läsarens förståelse. Studera även Predictums grundläggande utgångspunkter under rubriken Synteser. En bredare studie inleds lämpligen men Karriärstegen, därefter Selekteringsprocessen osv i enlighet med den övergripande samlingsbilden (Press Material/Samlingsbild.jpg), för att avslutas med Tjänsteeffekten och Massan. Ledarskapets ordlista samt Strategier och metoder kompletterar Karriärstegen.

Vad bör den läsa som enbart är intresserad av karriärfrågor?
Karriärstegen beskriver karriärens fyra perioder och dess villkor. Karriärstegen har kompletterats med Ledarskapets ordlista och Strategier och metoder. Studera först Karriärstegen och ta därefter del av de övriga sammanställningarna.

Det marknadsekonomiska systemets grundläggande struktur och konsekvens tycks vara ett genomgående tema. Hur bör man lämpligen studera det?
Inled med en snabb genomläsning av Samtal om den ekonomiska energiteorin (del av sammanställningen Ekonomiska energiteorin) i syfte att få en övergripande bild av det resonemang som redovisas. Läs därefter den Ekonomiska energiteorin från början. Samtal i Hagaparken och Betraktelsen kompletterar den Ekonomiska energiteorins resonemang. I Tjänsteeffekten förtydligas och fördjupas konsekvenserna för samhällets tjänstesektorer.

Var går det att få en sammanfattning av kvinnans situation?
Det finns ingen specifik sammanfattning av kvinnans situation av det skälet att frågeställningen är så invävd i det övergripande sammanhanget att den har varit svårt att göra en entydig särskiljning. Kvinnans situation diskuteras bland annat i Karriärstegen, Selekteringsprocessen, Ekonomiska energiteorin, Betraktelsen och Tjänsteeffekten.

Energifrågan, var finns den redovisad?
Den redovisas i den Ekonomiska energiteorin under Kapitel 4 Energifrågan.

Varför behövs det en Europeisk Union?
Reduktionen av de nationella rummen till förmån för det transnationella rummet EU blir en konsekvens av det marknadsekonomiska systemets mognadsprocess vilken redovisas i den Ekonomiska energiteorin. Frågan diskuteras även i Samtal i Hagaparken.

Hur ska den ”lilla människans” situation kunna försvaras i den pågående globaliseringsprocessen?
Sammanställningarna syftar till att ge en bättre förståelse för dagens samhälle och ger förslag till förbättringsåtgärder. Det finns fortsatt goda framtidsmöjligheter för den ”lilla människan” men det kommer att kräva radikala politiska åtgärdsprogram. De åtgärder som rekommenderas i Selekteringsprocessen och som senare kompletteras i Värderingar är en bra början. Dessutom kan det finnas anledning att ta del av sammanställningen Massan.

Var står det att läsa om arbetslöshet och sysselsättning?
Ekonomiska Energiteorin, Samtal i Hagaparken och Betraktelsen tar upp frågorna om arbetslöshet och sysselsättning. I Individen berörs den frustration som den enskilde kan komma att uppleva som en konsekvens av den marknadsekonomiska mognadsprocessen. I Tjänsteeffekten diskuteras de marknadsekonomiska konsekvenserna på dagens och morgondagens tjänstesamhälle.

Var finns fackföreningarnas framtida betydelse beskriven?
Fackföreningsrörelsen, som försvarare av allmänintresset, kan få en avgörande inverkan på utformningen av framtidens samhälle, vilket diskuteras i Selekteringsprocessen, Samtal i Hagaparken, Värderingar och Tjänsteeffekten.

Var diskuteras etik och moralfrågor?
Etik och moralfrågorna är ett grundläggande tema i samtliga sammanställningar, både som en förutsättning och en konsekvens. I Värderingar görs ett försök att påverka framtidens etik och samhällsmoral.

Var diskuteras integritetsfrågor? 
Samhällets tilltagande fragmentisering och hotet mot individens integritet diskuteras i Individen och Massan. I Fristående tillägg diskuteras relationen mellan traditionella brev vs elektronisk post.
Förslag på systemtekniska integritetslösningar för säker kommunikation över Internet redovisas i de två samverkande patenten AI och AII (engelsk text); Innovation that relates to a method and a system for identification http://predictum.se/works/pdf/AI.pdf och Innovation that relates to a method and a system for enabling secure information transfer http://predictum.se/works/pdf/AII.pdf